Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

2020. évi (adó)változások I.

2019-12-03

KATA (kisadózó vállalkozók tételes adója) -t, KIVA (kisvállalati adó) -t, TAO (társasági adó) -t, IPA (iparűzési adó) -t érintő legfontosabb változások 2020. január 1-től

forrás: „az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló” 2019. évi LXXIII. törvény, T/8015. számú törvényjavaslat a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról

 

 

1. KATA 2020. évben (kisadózó vállalkozások tételes adója 2020.) :

 

 • Emelkedik a főállású kisadózók ellátási alapja: 50.000,- Ft tételes adó fizetése setén 98.100,-ft-ra (94.400,-ft volt), 75.000,- ft-os tételes adó fizetése esetén 164.000,- ft-ra (158.400,-ft volt).
 • Bővül az adófizetés alóli mentesség eseteinek köre: 2020. január 1-től bevezetésre kerül az örökbefogadói díj. Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó örökbefogadói díjban részesül.

 

2. KIVA 2020. évben (kisvállalati adó 2020.):

 • 2020. január t-jétől csökken a kiva mértéke: 12 %-ra (13%-ról)
 • Bővülnek az adóalanyiság feltételei:
  Az adóalanyiság megszűnik (kiva választását is kizárja), ha
  * az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik, illetve
  * az adóévben várhatóan meghaladja a 939.810.000,- ft-ot az az összeg, amellyel a finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és adóköteles bevételeit.
 • Kapott osztalék figyelembevétele a kiva alapjában:
  kapott osztalék figyelembe vétele csökkentő tételként új feltétele: hogy az osztalék összegét az azt megállapító társaság ne számolja el adózás előtti eredmény terhére ráfordításként. >> ugyanezt a szabályt kell figyelembe venni az adóelőleg megállapítás esetében is.
 • Kettős adóztatás elkerülése:
  A külföldön adóztatható, osztaléknak nem minősülő jövedelem meghatározott része nem kiva alap csökkentő tétel, hanem a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegét csökkenti. Ugyancsak a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegét csökkenti: az adózó külföldi telephelyének betudható jövedelem külföldön megfizetett (fizetendő) adóval csökkentett része.

 

3. Társasági adó 2020.

 • Feltöltési kötelezettséget érintő változás
  Eltörlésre kerül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a társasági adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója tekintetében. Idén még alkalmazható az adófeltöltés az adózó választása alapján - külön nyilatkozat benyújtásával - amennyiben a társaságnak a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja nem korábbi, mint a módosító törvény hatálybalépésének dátuma. A 2019. adóévre vonatkozó önkéntes feltöltés esetén az adókedvezményes film- és sporttámogatás is alkalmazható, nem kötelező a felajánlást választani.

  Figyelem, a helyi iparűzési adó tekintetében továbbra is megmarad az év végi feltöltési kötelezettség, amennyiben a nettó árbevétel elérte a 100 millió forintot a megelőző adóévben.
 • Látvány-csapatsport támogatási kedvezmények
  A Tao törvényben módosításra kerül a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeire igénybe vehető támogatás összegének maximuma. A jelenlegi szabályozást, ahol a létesítmény működési veszteségének 50 százalékában, legfeljebb 300 millió forintban meghatározott korlátot felváltja a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek 80 százalékáig, sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként 600 millió forintig adható támogatás. A módosított szabályt először a 2020-2021-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program alapján kell alkalmazni.
 • KKV beruházások adókedvezménye
  A Tao törvény módosítása szerint évről évre fokozatosan csökken a kis- és középvállalkozások által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény értékhatára. A rendelkezés értelmében a jelenlegi 500 milliós fejlesztéseknél jóval kisebb volumenű beruházások esetén is alkalmazható a beruházási adókedvezmény.

  *2020. január 1-jei hatálybalépéssel kisvállalkozásoknál 300 millió forintra, középvállalkozásoknál 400 millió forintra csökken a kedvezménylimit
  *2021. január 1-jei hatályba lépéssel kisvállalkozásoknál 200 millió forintra, a középvállalkozásoknál 300 millió forintra csökken a kedvezménylimit
  *2022. január 1-jei hatálybalépéssel kisvállalkozásoknál 50 millió forintra, középvállalkozásoknál 100 millió forintra csökken a kedvezménylimit
  A módosítások csak a rendelkezések hatálybalépését követően megkezdett beruházásokat érintik, összhangban az uniós rendelkezésekkel.

  További kedvező változás, hogy a 2020. január 1-től bejelentett és megkezdett beruházások esetében a létszám és bérköltség növelési feltételek megszüntetésre kerültek és helyükbe létszámmegtartási feltétel lépett. Ez azt jelenti, hogy az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma nem csökkenhet a beruházás megkezdését megelőző 3 adóév adataiból számított számtani átlagának megfelelő állományi létszáma alá.
 • Transzferár szabályok változása
  A Tao törvény hatályos rendelkezése alapján 2020. január 1-től a transzferár szabályokat alkalmaznia kell az alapítónak, a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak a jegyzett tőke, tőketartalék apporttal történő teljesítése, emelése, a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása esetén, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti az apport hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. A módosítás alapján alkalmazandóak a transzferár szabályok a nem pénzbeli hozzájárulás révén többségi befolyással rendelkező taggá váló tag tekintetében is.
 • Egyéb társaságokat érintő változások
  2020. január 1-jétől belföldi illetőségű adózónak minősül a vagyonkezelő alapítvány is a Tao törvény alkalmazásában. A módosítás szerint a vagyonkezelő alapítvány adókötelezettségének kezdete az alapítását szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének a napja. Átmeneti rendelkezés alapján az adókötelezettség megállapítására vonatkozó szabályt az adózó a 2019. adóévre vonatkozóan választása szerint alkalmazza.

  2020-tól bevezetésre kerül a tőkekivonási adó (exit tax) az uniós jogharmonizáció eredményeképpen. Az új szabályozás az alábbi eszköz- vagy tevékenység kivonási esetköröket jelöli meg adóztatandó ügyletként:
  *az üzletvezetési helyének külföldre helyezése, amely külföldi adóügyi illetőség megszerzését vonja maga után
  *egyes telephely és székhely közötti, külföldre történő eszközáthelyezéseket
  *belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése külföldre
  *Az adó alapja az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke és számított nyilvántartási értéke közötti különbözet, amennyiben más jogcímen adóalap-módosítási kötelezettség nem merül fel. Lehetőség lesz részletfizetés választására is, ez alapján az adózó a fizetendő adót 5 év alatt fizetheti meg.

  A tao-alanyokat is érinti az az Art. változás, mely szerint 10 éves iratmegőrzési kötelezettség vonatkozik a kettős adóztatást elkerülő egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettséghez kapcsolódó iratok esetében.

 

4. Helyi adózás 2020

 • Általános adómentesség kiterjesztése
  Az építmény és telekadóban a feltételes adómentességre jogosultak  alanyi körét a tulajdonosok mellett, kizárólag az állami tulajdonban álló ingatlanok kapcsán, a vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati joggal rendelkező, a Htv-ben preferált szervezetekre IS kiterjeszti.
 • Az állami adóhatóságnál csak hibátlan adóbevallás (helyi iparűzési adó) nyújtható be
  Számszaki hibát, ellentmondást tartalmazó hiba esetén az állami hatóság tájékoztatja az adózót, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére, csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.
 • Adminisztráció csökkentése
  2019.07.01-től az állami adóhatósága rendelkezésre álló adatokat, változásokat bejelenti a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 2020.01.01-től ugyanez érvényes a telephelyre is, amennyiben az adózó telephelyét bejelenti az állami adóhatósághoz. Ugyanígy lehetséges a helyi iparűzési adó tekintetében képviselő bejelentése az állami adóhatósághoz.
 • Marad az adóelőleg feltöltési kötelezettség
  Ugyan társasági adó vonatkozásában megszűnt a feltöltési kötelezettség, de ennek ellenére a helyi iparűzési adó tekintetében továbbra is kötelező. Azaz azon társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak kell kiegészítenie, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladja.
 • Sportvállalkozás adóbevallási kötelezettsége
  2020. január 2-ai hatállyal a sportvállalkozások kizárólag az állami adóhatóságon keresztül (elektronikus úton) nyújthatnák be az iparűzési adóbevallásukat.
 • Alapítványok feltételes adómentessége
  A helyi adótörvény hatályos előírása alapján az alapítványok valamennyi helyi adó alól adómentességet élveznek. A törvénymódosítás azonban rögzíti, hogy 2020. január 1-jétől kizárólag a közhasznú jogállású alapítványok (ideértve a más EGT államban nyilvántartásba vett alapítványt is, amely igazolja a Civil tv. szerinti közhasznú szervezetté minősítés fennállásának a feltételeit) részesülhetnek helyi adómentességben.
  Az átmeneti rendelkezés értelmében azonban a feltételes személyes, helyi adómentes státusz fennáll azoknál a hatályos szabályok alapján feltételes mentességre jogosult alapítványoknál, amelyek vállalják, hogy 2022. december 31-ig közhasznú jogállást szereznek.

 

 

Hasznosnak találta írásunkat?
Akkor ossza meg, hogy másokhoz is eljusson az üzenet!

 

 

 

Pesti könyvelő - A vállalkozó-barát könyvelő iroda
Kövessen minket a közösségi médiában is!