Tel.: 06/70-604-7888


Cím: 1185 Budapest, Nagybánya u. 54.

2020. évi (adó)változások II.

2019-12-09

Általános forgalmi adót, Társadalombiztosítást, Személyi jövedelemadót, Szociális hozzájárulási adót, Adózás rendjéről szóló törvényt, Online számla adatszolgáltatást érintő legfőbb változások 2020. január 1-től

.

1. Általános forgalmi adót érintő változások 2020.január 1-től

 • Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás: 18%-ról 5%-ra csökken, ahol a teljesítés időpontja 2020. január 1. vagy azt követő időpontra esik.
 • Többcélú utalvánnyal történő fizetés: pénzzel, pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetéssel esik egy tekintet alá.
 • Áfa visszatérítése: az adóalany közvetlenül az adóhatóságtól kérheti vissza az adót, ha az neki fel nem róható okból, az adósemlegesség elvébe ütközően, más módon nem térül meg, pl. adóalany partnere által tévesen áthárított adót fizetett meg, és pl. a partner megszűnése miatt az adó visszatérítésére nincs lehetőég.
 • Adómentes közösségen belüli termékértékesítés további feltétele, hogy a terméket beszerző adóalany vagy az áfa fizetésére kötelezett nem jogi személy rendelkezzen adószámmal a termék feladási helyétől eltérő tagállamban, valamint ezt az adószámot közölnie kell az értékesítővel is. Ezzel párhuzamosan az értékesítőnek összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtani az adóhatóság részére.
 • Export kiszállítás: A termékexport adómentességéhez szükséges annak igazolása, hogy a termék elhagyta a Közösség területét. A termék harmadik országba történő kilépését a kiléptető hatóság (határon lévő vámszerv), vagy a kiviteli vámhivatal is igazolhatja.
 • Import szolgáltatás: az exporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások akkor mentesek az áfa alól, ha azok nyújtása olyan személyek részére került teljesítésre, akik az exporttal kapcsolatos adómentes ügyletet teljesítették. Az a szolgáltatásnyújtás, melynek ellenértéke beépül az importált termék adóalapjába, mentes az áfa alól, de csak akkor, ha ezt a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtják.
 • Számlaadás alóli mentesség: Az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri.
 • ÁFA szempontjából harmadik államnak minősül: Az olasz Campione d’Italia település és a Luganói tó olaszországi vizei áfa szempontjából olyan területnek számítanak, melyek bár az EU és ezzel együtt tagállam vámterületének részét képezik, de az Áfa törvény alkalmazásában ún. harmadik állam területével esnek egy tekintet alá.

 

2. Társadalombiztosítást érintő változások 2020.január 1-től

 • egészségügyi szolgáltatási járulék: havi összege 7.500 forintról 7.710 forintra, napi összege 250 forintról 257 forintra emelkedik.

 

3Személyi jövedelemadót érintő legfőbb változások 2020.január 1-től

 • Mértéke maradt 15%.
 • Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye: Új adóalap-kedvezmény kerül az Szja törvénybe, amelynek szabályrendszere élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet biztosít a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számára a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében
 • Vállalkozói bevétel körének bővülése: bevételnek minősül az egyéni vállalkozó, mint vagyonrendelő által létrehozott bizalmi vagyonkezelési szerződés keretében a vagyonkezelő tulajdonába adott készletek szokásos piaci értéke. A törvény vállalkozói bevételnek minősíti az egyéni vállalkozó által az alapítvány tulajdonába adott készletek szokásos piaci értékét.
 • Osztalékjövedelem körének bővülése: osztaléknak minősül a közhasznúnak nem minősülő alapítvány által az alapítványi vagyon hozamainak terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttatott vagyoni érték azzal, hogy nem minősül osztaléknak a bevétel, ha azt az Szja törvény előírásai szerint más jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni.
 • Kamatjövedelem: nem kell figyelembe venni a kamatjövedelem megállapítása során jövedelemként a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet.
 • Termőföld átruházásból származó jövedelem: a termőföldek tulajdonosi helyzetének „tisztulása” érdekében az Szja törvény adómentesnek minősíti azt az esetet, amikor osztatlan közös tulajdonban levő földterület értékesítése esetén az átruházás tulajdonostárs részére történik.

 

4. Szociális hozzájárulási adót érintő legfőbb változások 2020.január 1-től

 • Mértéke maradt 17,5 %.
 • Nem keletkezik szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyre tekintettel, ha az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy saját jogú nyugdíjas természetes személy, vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan természetes személy, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. Átmeneti rendelkezés alapján a módosítás visszamenőleges hatállyal 2019. január 1-jétől alkalmazható.
 • Mezőgazdasági őstermelők éves adómegállapítása: a Szocho törvény 2019. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelők meghatározott csoportja számára negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegének fizetési kötelezettségét írta elő. Az évközi módosítás azonban éves adómegállapítási időszakot vezet be, mellyel szűkül azoknak az őstermelőknek a köre, akiknek negyedévente a szociális hozzájárulási adó előlegét fizetniük kell.

 

5. Az Adózás rendjét érintő legfőbb változások 2020.január 1-től

 • Hosszabb iratmegőrzési kötelezettség: Az Art. új rendelkezése szerint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 10 évig kell megőriznie, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 • Bejelentés módosítása az EKAR szám lezárását követően: Az Art. új rendelkezése lehetőséget biztosít a közúti ellen őrzés során feltárt hiányosságok utólagos módosítására az EKAER online felületén keresztül, az EKAER-szám lezárását követő 3 munkanapon belül, legkésőbb az állami adó- és vámhatóság adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellen. A bejelentés módosítása esetében a bejelentő pótlék megfizetésére köteles, melynek összege módosítható adatonként 5 ezer forint az érintett tételsorok számától függetlenül.
 • Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés: a helyi iparűzési adó alanya az állami adó- és vámhatósághoz bejelentheti a Htv. szerinti telephelyének címét, valamint az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottját.

 

6. Online számla adatszolgáltatás

Jelenleg a vállalkozások azon számlák adatait küldik el elektronikus úton az adóhivatalhoz, amelyeket belföldi áfaalanyok részére állítanak ki, és amelyek áfatartalma eléri a 100.000,- forintot. 2020. július elsejétől a vállalkozások egymás közötti ügyleteiről kiállított minden számláról információt kap majd az adóhatóság, 2021. január elsejétől pedig a magánszemélyeknek kiállított számlák adatait is be kell küldeni a hivatalhoz.

 

forrás: „az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló” 2019. évi LXXIII. törvény, T/8015. számú törvényjavaslat a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról, menedzserpraxis, adozona